Referat.kulichki.net - - A/S Kaija

- A/S Kaija

, ,1

Rigas Valsts Tehnikums

Adrese: Atlantijas iela 15,
LV-1015 Riga, LATVIA
Talr.: +371 7029282
Fakss: +371 7029205

A.Horoneko G1-3mVesture

A/s "Kaija" ir uznemums ar 115 gadu ilgu vesturi. Sakotneji tas atradies Rga, Romanovu (tagadeja Lacplesa) iela.

Uznemums strauji attistas trisdesmito gadu ekonomiska uzplaukuma laika, razojot ne tikai zivju, galas, auglu,
ogu un senu konservus, bet ari dazadus majsaimniecibai nepiecieamus skarda piederumus.
Pec 1. pasaules kara par fabrikas logo klust lidojosa kaija ar zivi knabi. Valda uzskats, ka tiesi tapec 1940. gada uznemumam tiek dots vards "Kaija".
Pec 2. pasaules kara "Kaija" cetrdesmit gadu laika nepartraukti palielina razosanas jaudas, pievienojot vairakus zivju parstrades uznemumus un nepartraukti veicot ieguldjumus razosanas attistiba. Lidz ar to fabrika tiek uzsakta jaunu konservu produkcijas veidu, ka ari kulinarijas izstradajumu un kupinajumu razosana. Turpina attistities ari konservu karbu izgatavosana, ar kuram uznemums jau tolaik apgadaja ari citus Latvijas zivjrupniecibas uznemumus.


1995. gada pec privatizacijas uznemums klust par publisku akciju sabiedribu. Kops 1997.gada maija "Kaijas" akcijas tiek kotetas Rgas Fondu birzas oficialaja saraksta.A/S "Kaija" videjais pastavigais stradijoso skaits - 720 cilveki, no kuriem:
55% - sievietes
45% - viriesiKvalitate

A/S "Kaija" garante stabilu un augstu kvalitati, kas balstta uz pieredzi un jaunradi. Produkcija tiek izgatavota pec uznemuma specialistu radtam receptem, arvien uzlabojot izstradajumu kvalitati un izmantojot ieprieksejo paaudzu laika uzkratas atzias. Uznemuma strada darbinieki ar lielu darba stazu , pieredzi un kompetenci.

A/s "KAIJA" razosana sastav no 3 pamatrazotnem:

* konservu ceha
* zivju gastronomijas kompleksa
* skarda ceha


Konservu ceha tiek razota sterilizetu zivju konservu produkcija, tas razosanai izmantotas 3 linijas.
Zivju gastronomijas kompleksa tiek razoti zivju preservi un konservi, kuru razosana izmanto 3 linijas, zivju kulinarija, ka ari auksti un karsti kupinatas zivis, kuru razosana izmanto kupinasanas krasnis.

Skarda cehs sastav no 4 iecirktiem:
* litografijas iecirknis
* vaku izgatavosanas iecirknis
* karbu izgatavosanas iecirknis
* metala griesanas iecirknis

A/S "Kaija" darbbas virzieni ir zivju parstrade, zivju produkcijas realizacija, konservu taras razosana, metala loksu litografesana, ka ari cita veida saimnieciska darbiba.

Piedavajums

Uznemums pircejiem piedava dazadus zivju konservus (zivis ella, sava sula, tomatu merce; zivju pastetes), kulinarijas izstradajumus (zivju filejas un gabaliti dazados saljumos, marinades un merces, zeleja, ella u.c.), auksti un karsti kupinatas zivis, ka ari dazadus juraskapostu salatus , majonezes un citus produktus.
A/S "Kaija" ir uz pirceja vajadzibam orientets uznemums. Latvija, Baltijas valsts un Sankt-Peterburga "Kaija" savu produkciju pardod gan vairumtirgotajiem, gan mazumtirgotajiem, piedavajot izdevgu atlaizu sistemu. Parejos reionos uznemums savu produkciju piedava vairumtirgotajiem. Pec klienta pieprasijuma firma nodrosina produkcijas piegadi Latvijas teritorija.


A/S "Kaija" regulari piedalas partikas produktu starptautiskajas izstades un gadatirgos. Tiek rikota izbraukuma tirdznieciba un produktu degustacija dazados Latvijas veikalos, kur kompetenti darbinieki iepazstina pateretajus ar esosajiem produktiem un jaunumiem.
Latvija uznemuma produkciju var iegadaties lielakajos veikalos un veikalu tklos "Rimi", "Interpegro", ka ari visu Latvijas rajonu veikalos.
"Kaijas" principi, stradajot ar klientiem, ir :


* atra apkalposana
* plass sortiments dazadam gaumem
* elastgi piegades un apmaksas noteikumi
* kvalitates garantijas
* uz tirgus prasibam orienteta produktu razosanas un pardosanas
pilnveidosanaA/S "Kaija" nakotne ir uz pateretaju orienteta, Eiropas savienibas standartiem atbilstosas tehnologijas ieviesana un produktu attistiba.
A/S "Kaija" visparejais merkis ir nodrosinat uznemuma stabilu ilgtermita izaugsmi. im merkim ir pakartotas uznemuma komercialas, razosanas, tehniskas, finansu un socialas attistibas politikas, strategijas, programmas un operativa darbiba. Arejie faktori liecina par zivju produkcijas razojoso uznemumu attistibas iespejam. Tuvakaja perspektiva tiks turpinats darbs "Kaijas" pozciju nostiprinasanai ka vieteja, ta ari eksporta tirgos. Tam pamata ir planotie pasakumi jaunu produktu izstrade, razosanas tehnologijas pilnveidosana un produkcijas kvalitates nodrosinasanas sistemas attistiba. Uznemuma tehniskas attistibas politika paredz ekonomiski pamatotus ieguldjumus razosanas jaudu uzturesanai un palielinasanai tuvakajos gados, un pilnigu atsevisku razotu rekonstrukciju, tam sasniedzot maksimalo tehniski iespejamo un ekonomiski lietderigo kalposanas laiku.Pasniedz ka auksto uzkodu vai ka salatus, pievienojot klat dazadus svaigus darzenus, olu un citus produktus.

Vadoss Baltijas zivju parstrades uznemums !