Referat.kulichki.net - - Transports

Рефераты - Transports

Заказать написание реферата, курсовой, диплома на мою темуФайл 1

Juras transports.


Parvadajumu nodrosinasanai juras transportam ir daudznozares saimnieciba, kas sastav no:
- flotes,
- juras ostas,
- remonta rupnicas.

Atskiriba no kugosanas veida juras parvadajumu sadala uz arejus (arvalstu) un ieksejus (kabotaza). Savukart, arvalstu parvadajumos realizejas eksporta- importa kravu parvadajumi un kravu parvadajumi starp arvalstu ostiem.

Ieksejos parvadajumos atskir lielo un mazo kabotazu. Maza kabotaza - kugosana vienu vai divu juras baseinu robezas. Liela kabotaza - kugosana starp juras ostiem, kas atrodas dazos baseinos, kas sadaliti ar citu valstu krastmalas teritorijam.

Juras transports realize galvenokart arejas tirdzniecibas kravu parvadajumus, ka ari parvada citvalstu fraktetaju kravu. Abos gadijumos vins realize transporta pakalpojumu eksportu un izpildi svarigo funkciju: pieverst arvalstu valutu un investicijas.

Prieksrocibas:


- iespeja nodrosinat masveida ieks- un starpkontinentalu kravu parvadajumus;
- praktiski neierobezota izlaisanas iespeja juras celiem;
- relativi neliels degvielas un energijas paterins uz produkcijas vienibu;
- iespeja izmantot augstekonomisko floti ar lielo kravnesibu (lidz 5000 t. tonnaza), kas dod relativi zemu parvadajumu pasizmaksu.

Minusi:


- atkariba no hidrometeorologiskiem un navigacijas apstakliem, kas izraisa lielo dikstavi ziemas laika;
- nepieciesams izveidot juras krastos sarezgito ostas saimniecibu, kas prasa lielo kapitalieguldinajumus;
- ierobezota iespeja izmantot juras transportu ieksvalstu parvadajumos tiesos juras parvadajumi.

2.

Acu redzams, ka dazadi noteikumi, kas tiek uzstaditi veicot sadu kravu parvadajumus:
- heneralie (gabalkravas), kam piemit dazadie izmeri, formas un partijamiba;
- specialie gabalu - konteineri un ritenu tehnika;
- masu gabalu kravu lielas partijas - koki un metals;
- uzberamas - rudas, ogle, mesli;
- skidras - nafta, naftas produkti, kimikalijas, saskidrinatas gazes;
- pasazieri - lineara satiksme un kruiza kugisana;
- pasazieri ar automasinam - pramu satiksme.
ir javest dazadu kugu tipa rasanai.

Gandriz katrs tresais kugis no pasaules tirdzniecibas juras flotes pastav no sevi tankeru vai kigi uzberamas kravu parvadasanai. So divu tipu kugim ir 80% no kopeja pasaules tirdzniecibas flotes tonaza. Kugu tipu skaits ir jau vairak par 100.

Kugu sadalijums pa tipiem ir loti sarezgits, jo kugu atskiras pec: noteiksanas, kugosanas rajonu, energoierici, arhitekturas un daudziem cietiem pazimem.Pamatpazime ir noteiksana, ar vinu kugus sadala:

- pasazieru;
- transportu;
- zvejniecibas;
- tehniskas flotes.

Zim. 41.

Talak tiek aplukoti tikai transporta kugi. Bez transporta flotes nav iespejami starp kontinentalie kravu parvadajumi.
Pamatkravas, kas parvada:
1. Tanneru parvadajumos: nafta un tas produkti, saskidronatas gazes, kimikalijas, asfalts, vins, amonjaks, sera, etilus.
2. Kugi - refrizeratori: darzeni, gala, zivis.
3. Konteineru parvadajumos: specialas kravas.
4. Uzberamo kravu parvadajumos: ogle u.c.

Ka jau ir minets augstak, solaik kopejas pasaules kravu sadalijums ir:
55% - skiras kravas;
30% - uzbramas;
15% - heneralie.

Tas noteica transporta kugu sadalijumu.
Tankers ap 50% no ekspluatacijas laika pavada ostos zem iekrausanas - izkrausanas operacijam. Transkontinentalie naftas parvadajumi realize supertankeri ar ded. veitu ap 250 t.t.. Tacu siem tankeriem nav sasniedzama lielaka ostu dala un naftas sadalijumu pa kontinentu realize tankeri ar mazakam izmeriem (ap 70 t.t.). Tankeru flote ir loti bistama apkartejas vides piesarnosanas del.

Konteiner vedis - paredzets sikkravu parvadasana:
Dedveits ap 50 - 60 t.t. Atrums ap 30 "uzlov".
Tas ir pilnigi atklatie kugi ar likam, kas aiz visu kravas nodalijumu, kam biezi ir sienaina konstrukcija. Tas atvieglo iekrausanu un samazina dikstavi

Zim. 59.

* Uzberamo kravu parvadasanas kugis parvada galvenokart graudu, ogli un dazus rudus.
* Lihtervedis - kugis, kas paredzets specialo negreudejoso konteineru parvadasanai. Zim. 130.
* Sauso kravu parvadasanas kugis - koku, lopu, smagu kravu, citu kravu parvadasana.


Kugi iekrausanai un izkrausanai paredzeti speciali apteikoti juras krastmalas teritorijas. Tas pastav no sevi sarezgito saimniecibu, kas var sadalit uz:
Akvatoriju, piestatnes, kravu parcelsanas mehanismi, noliktavas, kravu sadalisanas tehnika, dzelzceli un autoceli, doki u.c.

Atkariba no ostas pamatfunkcijam seit ari var but reida parsuknesanas stacijas, caurulvadu vai citu transporta masinu sistemas, daudzie dienesti, glabasanas tvertnes.

Osti izpilda sakares funkciju starp juras un ieksejam transportam.
Liela nozime ir kravas plusmas stabilitatei un ilgumam, jo tas ietekme uz ostas, kugniecibas, arejas tirdzniecibas savstarpeji saistito attistibu.

Juras ostu attistibas pamatvirzieni:

* Kugu stavesanas laika samazinasana;
* Jauno piestatnu un parkrausanas kompleksu uzbuvesana;
* Nodrosinat glabasanas iespejams, kravas plusmam palielinaties;
* Pieostas rupnicas buvlaukumu sagatavosana.

Pamatproblemas juras ostiem:

* Neliels akvatorijas dzilums, jo dazas ostas tiek izvietotas 50 - 100 km attaluma no juras un galvenokart upes grivas.

* Sauras vietas piebrauksanas ulie posmos, kas izraisa manevresanas atruma samazinasanu un kopejo laika zudumu palielinasanu.

* Jespeja apkalpot tikai tos kugus, kuriem tiek paredzetas piestatnes, celtni u.c.3.


Parvadajumu efektivitati noverte ar pamatradi taju palidzibam:

a) kravu apgrozijums, miljard.t.km;
b) 1 t. kravai videjais parvadasanas attalums;
c) kopejais pasazieru skaits;
d) ekspluatacijas atrums, m/st.;
e) kravnesibas izmantosana,%;
f) pelna.


Juras transporta ir frakts un tarifs.

Frakts - vienlaiciga cena, kuru noteica ligums starp fraktetaju - transporta produkcijas pardeveju un fraktejam - pircejam un fiksejas liguma (carteri) katra noteikta gadijuma;
Frakts darbojas tikai sim kravos nosutitajam.

Tarifs - pastavigi darbojosa cena juras parvadajumiem. Vins tiek uzstadits centralizeti, ir vienads visiem nosutitajiem, kas izmanto juras transportu..

Tarifs ietilpst:
1) Maksa par kravas parvadasanu;
2) Papildoperacijas izdevumi

T = P + П, kur P - pasizmaksa
П - pelna.

Atskir pamat, iznemuma un vietejo tarifu.
Juras transporta tarifu uzskaita atseviski kabotaza un arvalstu kugnieciba. Kabotazas kugosanai ir divi limeni tarifiem:

* kustibas tarifs;
* stavejosas tarifs,
kuri savukart sadaliti atskiriba no kravas, juras, ostas veidiem un izvietosanam.

Pamatdokuments, kas reglamente tarifus - "Kopeja tarifu un statistiska kravas nomenklatura".

Izmaksas: ugunsdrosibas, kugu, piestatnes, lamona.

Papildizmaksas: luku atversana, aizversana, buksetaja izmantosana, siftingu uzstadisana, talrunu izmantosana un daudzie citi.


Juras tirdzniecibas kugiem ir trukums:

Kugis ilgi atmaksajas. Lai atrak to atmaksat, var uzbuvet kugi ar lielako nestspeju, tacu kugu cena aug, jo lielakam kugiem nepieciesama vairak jaudija spekas iekarta, kas ir darga.

Bez tam, juras parvadajumam piemit neliels atrums, jo iegremdetiem kugiem ir "40-uzlovij" atruma robeza. Lai kusteties ar lielako atrumu, nepieciesama lielaka pamatdzineju jauda, vairakie dagvielas paterini un krajumi. Pamatdzineju jauda aug proporcionali kugu kustibas atrumam tresaja pakape. Tapec juras parvadajumi ir lenaki, neka aviacijas un citas transportas veidiem.

Ari juras transports stipri piesarno apkartejo vidi.

Skidrie piesarnojumi: degviela, ella, ljales un balasta udeni, dzesesanas, mazgasanas skidrumi un udeni, nafta un tas produkti.

Cietie piesarnojumi: koks, metals, krasu atlikumi, kugu atkritumi, kravas zidumi un atlikumi.

1973 gada noslegta Starptautiska konvencija juras piesarnijumu noversanai ar juras kugiem. Saja konvencija formuleti prasibas un noteikumi, virzitie vides aizsardzibai.
Baltijas juras aizsardzibai noslegta regionala konvencija, kas tiek pienemta 1974.g. Helsinkos.Upes transports.

Upes transports ir svariga dala valsts transporta sistema. Ipasi liela nozime ir udens transporta masveida krava parvadajumos: nafta, koks, maizes kravos, masinas un buvmateriali.

Pedeja laika ir tendencija udens transporta specializesana atsevisko kravas veidu parvadasanai. Oglu un darzenu parvadasana ir nepieciesami uzturet glabasanas mitrumu un temperaturu.

Visplasak udens ttansports izmanto velkamo floti - barzus, kas paredzeti beramkravam. Tas lauj intensitet parvadajumus un samazinat velkonu skaiti.

Udens transports nodrosina juras ostas apgadi ar masveida kravam.
Sarezgitie kugosanas apstakli - mazs dzilums un platums - stipri ierobezoto iespeju izmantot udes transportu mazajas upes.
Ari trukums ir, jo nepieciesama piestatne ar celtniem, dzelzceli un/vai autoceli.

Visertakie mehaniskai apstradei ir konteineri un pakesu kravas. Bet tiem ari ir trukumi, jo konteinerizacija un pakesu formesana ir dargas operacijas, tapec nosutitajs censas to nedarit, kas samazina udens transporta rozigumu.

Pamatipatnibas:

1) Liela parvadasanas iespeja;
2) Neliela parvadajumu pasizmaksa (4< auto, 15-20< avia). Barzu velkosanai ir nepieciesama 10 reizes mazaka jauda, neka dzelzcelas;
3) Mazakie (3-4 reizes) kapitalieguldijumi, neka auto un dzelzcela;
4) Mazaks metala paterinsritosa sastava razosanai.


Minusi:

1) Likumains cels un liela dzilumu variacija;
2) Darba periodiskums;
3) Kravas kustibas marsrutu pagarinasana;
4) Neliels transportesanas atrums (HES, tilti).Tarifi upes transporta (kravas).

Tarifi kravas parvadasanai sadaliti; pa parvadasanas veidiem (nafta un tas produkti, koku velkosana, kugu un citu lidzeklu velkosana), pa nosutisanas veidiem (kugu, konteineru, savienosanas un sikas), pa satiksmem (iekseja udens, tiesa udens, upes un juras celi, arvalstu, intermodalo).

Tarifu sh;emas kalpo par pamati tarifu maksajumu noteiksanai. Sie shemi buveti divos limenos:
1) Sakummaksa no 1 t. par minimalo attalumu 50 km;
2) Maksa par parvietosanu 1 t. km.
Ar shemas numura palielinasanu palielinajas 10% maksajumu summa.

Sauso kravu parvadajumos aprekinu izdara pec 1 t.
Pamatdokuments ir Tarifu kodekss.


Caurulvadu transports (C. t.)


Magistralie caurulvadi klasifice:

* Naftas vadi;
* Gazes vadi;
* Caurulvadi partikas produktiem.


Caurulvadi saura specializacija ir pamatatskiriba no citiem universalo transporta veidiem. Pedejos gados strauj: attistas universalais caurulvadu transports.

1. Naftas produktu caurulvadu transports.

Naftas vads pastav no sevis celtnu kompleksu naftas un naftas produktu transportesanai no ieguves vietas lidz pateretajiem vai parkrausanai.

Buve magistralo, pievada - un rujalo c.v.

Magistralais c.v. - ar karu nafti transporte no iegusanas vietam lidz naftas parstradasanas uznemumiem< ka ari parkrausanas bazem, kas izvietoti dz.c., upes un juras parliesanas punktas, vai uz galveniem parsuknesanas stacijas.

Rupalie c.v. , ka ari rupniecibas un naftas bazes c.v. paredzeti ieksejiem parsuknesanam.

Pievada c.v. kalpo naftas parvietosanai no iegusanas vietam lidz naftas parstradasanas rupnicam un naftas produktu no uznemumiem lidz galveniem naftas produktu c.v.

Skidro kermenu parsuknesana caurulvada realize ar augstspiediena lielas jaudas sukniem, galvenokart ar elektro piedzini, kas tiek uzstaditi parsuknesanas un galastacijas.

Naftas parvados berzes samazinasanai caurules ieksejo virsmu apstrada ar plastikam, svekiem, ieello ar spirtu u.c.

Caurulvadu transejus ar dzilumu lidz 2,5 m apstrada ar antikorrozijas materialiem (bitums, polihlorvinils, asbests u.c.). Lai paaugstinatu caurulu mehanisko ipatnibu ta materiala izstradasanas laika ievest piedevus: hromu, nikels u.c. Visplasak izmanto cauruli ar diametru no 529 lidz 1220 mm. Tas ir elektro metinatie taisnsuvju caurulis.

Materiala lielums, kas but parsuknets ar magistralam caurulvadiem diennakti stacionara rezima pec aprekinato parametru optimalam izmantosanam, sauc par caurpludes speju. Sada speja ir atkariga no cauruls diametra, parsuknesanas stacijas jaudi, kas noteica ari plusmas atrumu. Pie caurules diametra 200, 720 un 1020 mm caurplides speja sastav atbilstosai 1,15 un 45 mln.t. gada. Pielaujamais spiediens caurule 64-75 atm., attaluma starp parsiknesanas stacijam no 100 lidz 300 km.

Vissvarigais raksturlielums ir caurulvada razigums. Ta ir produkta lielums, kas tiek parsuknets ar c.v. palidzibam noteiktaja laika posma (diennakts, meness, gads). Masdienigie naftas parvadi ar vienu liniju var transportet desmitniekus naftas tonnus.

Magistralie c.v. sastav no:

* Lineara dala, kas savukart sastav no caurulvadi, sakaru linijas, caurulvaduelektroaizsardzibas iekartes. Vinu pastav apmeram 70-75% no caurulvadu uzbuves izmaksam.

* Apakszemes un virszemes parejas caur udens slerslim dzelzceliem un autoceliem, pievadi autobaziem.

* Linearie mezgli, kas paredzeti magistrales posmu atslegsanai remontam u.c.; paralelo vai skersliniju savienojumi; magistralajas c.v. ne biezak ka pec 25 km tiek uzstadita atslegsanas armatura (aizbidns).

* Virszemju - laukumu dala, kas ietilpst galvena un paligparsuknesanas un kompressoru stacijas, starpa un uzgales uzpildisanas stacijas, uzsildisanas punkti, majokli un kulturas-saimniecibas ekas, noliktavas u.c.

C.v. buvesanas laika censas izmantot caurules ar lielu diametru. Diametra palielinasana samazina parsuknesanas pasizmaksu, kapital- un materialietilpibu.

Caurulvadiem ar D=1020mm caurlaisanas iespeja 23 reizes vairaka, neka caurulvadim ar D=300 mm. Metala paterins, aprekinats uz 1 m? parsukneta materiala samazinas 6 reizes, kapitalieguldijumi - 3?4 reizes.

C.v. transporta prieksrocibas naftas un tas produktu parsuknesanai attieciba pret citiem transporta veidiem:
1. Caurules buvesanas vienkarsiba un naftas produktu masu parsuknesanas iespeja.

2. Vairak iss attalums naftas produktu parsuknesanai, neka upes un dzelzcela transporta transportesanai.

3. Zema pasizmaksa naftas transportesanai: 2 reizes mazak, neka ar udens celiem un 3 reizes zemak, neka ar dzelzceliem.

Jaatcereties, ka teritoriala pazime c.v. transportam ir mazsvariga, jo darba algas un elektroenergijas izmaksas nav lielas.
Kopuma visas izmaksas c.v. transportam ir zemakas, neka citiem transporta veidiem.

4. Naftas produktu saglabasanas nodrosinasana, transportesanas process ir pilnigi hermetisks.

5. Pilnigi automatizeti uzpildisanas, parsuknesanas un drenaza operacijas.

6. Mazakie, neka citiem transporta veidiem, kapitalieguldijumi un metala paterins vienai parvadajuma vienibai.

7. Prombutne (ja tiek izmantota izolacija) negativas ietekmes apkartnejai videi.

8. Daudz vairaks darba razigums, neka dzelzcelos.

Svariga prieksrociba ir tada, jo parsuknesanas process ir nepartraukts, ka ari neliels personala skaits, neatkariba no klimatiskiem apstakliem.

Naftas produktu transportesana ar c.v. atbrivo dzelzcelas ritoso sastavu, ietaupa naudu un metalu jaunas cisternas uzbuvesanai. Ipatnejais dagvielas paterins parsuknesanai ir 10-12 reizes mazaks, neka parvadasana ar dzelzcelam.C.v. transporta galvenie trukumi:


1. Saura specialitate.
2. Efektivai izmantosanai ir nepieciesama nepartraukta un liela produktu plusma.
3. Gruti parsuknet smagus naftas produktus (ella, mazuts).2. Gazes c.v.


C. v. Ir vienigas iespejamais gazes transportesanai liela attaluma.

Gazes vadi sadala uz magistraliem (ar kuriem gaze tiek transporteta no iegusanas ietam lidz gazes sadalisanas punktiem) un vietejiem.
Gazes caurules noguldas transejas vai vinus izbuve virs zemes estakados.
Magistralo c.v. atkariba no gazes darba spiediena sadala trijas klases.
Magistralie gazesvadi, ka ari naftas vadi sastav no linearas dalas, kompresoru stacijas, gazes sadales stacijas, gazes regulesanas punktiem; odorizacijas punktiem, gazes attirisanas un kaltesanas iekartam.

Kompresoru stacijas sadalas no galveniem un starpstacijam. Galvenas kompresoru stacijas gaze tiek dzeseta, kamprimeta attirita no putekliem. Komprimesana realizeta ar centrbedzes sukniem ar piedzini no gazes terbinem vai elektridzinejiem.
Kompressoru stacijas izvietoti pec 100 km. Gazes darba spiediens (max) ir ~100 atm.

Pastavigai gazes padevei paredze g.v. aprinkosana, pazemes gazes glabatuve uzbuvesana, baipasie uzbuvesana.

Talak gazes caululvadu attirisanas pamatvirzieni:

* Caurules razosanas tehnologijas pilnveidosana, tas stipribas palielinasana;
* Gazes saimniecibas automatizesana.


3. Universalais caurulvadu transports.

Pasaule eksiste vairak neka 100 caurulvadu, kas hidravliski vai pneimatiski transporte: ogle, rudas, buvmateriali. Transportesanas skidrums - udens vai nafta, pneimatiska veida - gaiss.


* Hidrauliski transportefosfates, dolomits. Darba razigums ir 1,5-2 reizes vairaks, neka auto- vai dzelzcelu transportam, tas ir vairak ekonomisks.

* Pneimatisks transports lauj parvietos plasu nomenklaturu kravu. Tacu sis transporta veids izmantots tikai tehnologiskam vajadzibam.


Дополнить из Урбах - логистика, рисунки


Energoapgades linijas.

Energoapgades varianti salidzinasana:

4. Gazu transportesanai un caurulvadiem, salidzinajas ar elektroenergijas pasniegsanai ir neliela prieksrociba.

5. Izdevigak ir parsuknet naftu, neka pasniegt elektribu.

6. Izdevigak ir sniegt elektribu, neka parvadat ogle.

7. Augstkalorijas oglu parvadisana ir izdevigaka, neka elektribas pasniegsana.


Acuredzams, ka elektribas razosana var but izdeviga, salidzinajos ar energoresursu parvadasanai, jo lielaka dala resursiem paterejas elektroenergijas razosanai sagades punktos